Farrington Algorithm

 

آرگومان‌ها

توضیحات

Start Year

سال شروع داده‌ها را وارد کنید.

Start Month

ماه شروع داده‌ها را وارد کنید.

Start Day

روز شروع داده‌ها را وارد کنید.

Frequency

اگر مقیاس داده‌ها هفتگی، عدد 52 و اگر مقیاس داده‌ها ماهانه است عدد 12 انتخاب شود.

Range of Data(min)

ابتدای بازه زمانی مورد نظری که باید ارزیابی شود را تعیین می کند

Range of Data(max)

انتهای بازه زمانی مورد نظری که باید ارزیابی شود را تعیین می کند

b

تعداد سال‌های مورد استفاد در داده‌ها برای برازش مدل

w )windows size(

تعداد هفته‌هایی که قبل و بعد از هفته جاری برای برازش مدل، در نظر گرفته می‌شود.

alpha

تعیین سطح اطمینان (1 − α)  درصد

Choose xlsx File

در این بخش فایل داده‌ها را آپلود نمائید. ساختار داده‌ها طبق نمونه مورد نظر باشد.

Farrington Algorithm

 الگوریتم های مبتنی بر GLM با هدف معرفی الگوریتمی که نیازمند تنظیم مجدد پارامترها (همچون سری‌های زمانی و روش Cusum) نباشد، معرفی شدند. الگوریتمهای مبتنی بر GLM همچون رگرسیون خطی، رگرسیون پواسن و … برای پراکندگی‌های بیش از حد، روندهای فصلی و بر اساس طغیان‌های رخ داده در گذشته، معرفی شده است. ایده‌ی اصلی معرفی مدل‌های مبتنی بر GLM بر این اساس است که یک الگوریتم انعطاف‌پذیر معرفی شود که روندهای اصلی و نویزهای خارجی در داده‌ها را نشان دهد و در طیف گسترده‌ای از میکرواورگانیسم‌ها با فراوانی های متفاوت، بکار رود.

از آنجایی که بسیاری از داده‌های نظام مراقبت پراکندگی قابل توجهی دارند، یک مدل رگرسیونی شبه پواسن توسط Farrington و همکاران (1996) معرفی شد و برای تشخیص زودهنگام طغیان از گزارش‌های دریافتی در مرکز مراقبت بر بیماری های واگیر (CDSC) بکارگرفته شد. فرض کنید yi تعداد موردهای گزارش شده از یک بیماری تحت مراقبت متناظر با هفته ti باشد، که بطور مستقل دارای میانگین μi و واریانس φμi باشند.  با در نظر گرفتن یک روند زمانی خطی در گزارش فراوانی بیماری، مدل رگرسیونی به صورت

توسط  Farringtonمعرفی شده است؛ که در آن ti زمان را در مقیاس هفتگی اندازه‌گیری می‌کند. برآورد پارامترهای مدل از روش شبه درستنمایی، محاسبه می‌شوند. این مدل به پراکندگی بیش از حد، بسیار حساس است و افزایش جزئی در گزارش بیماری‌های نادر، و همچنین افزایش بسیار در گزارش بیماری‌های رایج را تشخیص می‌دهد. روش Farrington در سامانه کشف طغیان با استفاده از نرم افزار   R و پکیج surveillance به طور خلاصه در نه مرحله اجرا می شود.

منابع:

Farrington C, Andrews NJ, Beale A, Catchpole M. A statistical algorithm for the early detection of outbreaks of infectious disease. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society). 1996;159(3):547-63.

زارعی، بشرا و همکاران (1401). طراحی مجموعه ابزارهای ارزشیابی الگوریتم‌های شناسایی طغیان در کشف بهنگام انواع اپیدمی‌های تک منبعی و پیش‌رونده. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه علوم پزشکی همدان.