ساختار داده ها

در این سامانه به منظور استفاده آسانتر کاربران از الگوریتم های شناسایی طغیان، سعی بر آن شده است که از یک قالب یکسان برای بارگذاری داده ها استفاده شود؛ این قالب در فرمت Excle) .xlsx)، شامل دو ستون count و state است. در ستون count، داده های فراوانی بیماری/سندروم بر حسب زمان (هفتگی/ ماهانه) و در ستون state، دادههای مربوط به وضعیت طغیان (وجود طغیان=1 ، عدم طغیان= 0) بر اساس شواهد قبلی و یا تجربه محقق قرار دارد. در بخش مربوط به تنظیم پارامترهای هر الگوریتم، اطلاعات مربوط به زمان شروع داده ها از کاربر دریافت میشود تا بر اساس تناوب هفتگی/ماهانه داده ها، دوره های زمانی به صورت خودکار ساخته شوند. نمونه فایل زیر مطابق الگوی فوق ساخته شده و از لینک زیر قابل دریافت است.

منابع:

زارعی، بشرا و همکاران (1401). طراحی مجموعه ابزارهای ارزشیابی الگوریتمهای شناسایی طغیان در کشف بهنگام انواع اپیدمیهای تک منبعی و پیشرونده. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه علوم پزشکی همدان